Ricardo Leal (Presidente)

Rafael Pereira

Jorge Alberto Aragon

Felipe Moreira

Jonatas Oliveira

Pedro Leivas